ANUNȚ CONCURS PENTRU OCUPAREA UNUI POST TEMPORAR VACANT ÎN CADRUL CENTRULUI ȘCOLAR PENTRU EDUCAȚIE INCLUZIVĂ ARAD

 III.    1 NORMĂ   –  ÎNGRIJITOR (cod COR 911201)

Condiţii generale, conform art.3 al Regulamentului – cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările şi completările ulterioare:

–    are cetăţenia română şi domiciliul în România;

–    cunoaşte limba română scris şi vorbit;

–    are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 –    are capacitate deplină de exerciţiu;
 –    are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţi sanitare abilitate;
 –    îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice, potrivit cerinţelor postului scos la concurs;
  –    nu a fost condamnat(ă) pentru săvârşirea unei infracţiuni, contra statului sau contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică îmfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea postului, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.
Condiţii specifice :

-Studii generale sau medii;

-Vechimea în munca nu este necesară;

– Deprinderi și abilități practice igienico-sanitare;

 -Abilități de comunicare-relaționare cu întreg personalul unității de învățământ;

-Abilități pentru munca în echipă;

-Spirit organizatoric;

Atribuții principale ale postului:

1.Gestionarea bunurilor – preia materialele de curățenie săptămânal sau ori de câte ori este nevoie de ele;

  1. Efectuarea lucrărilor de îngrijire a sectorului

-verificarea și completarea cu regularitate de consumabile (săpun lichid, hârtie igienică, prosoape de unică folosință);

– măturarea pardoselii, evacuarea deșeurilor;

– curățarea și dezinfectarea fiecărui grup sanitar după fiecare pauză și la terminarea orelor;

– spălarea și dezinfectarea tuturor suprafețelor( vas wc, lavoare, clanțe uși, pardoseală, faianță, uși, pervaze, și alte suprafețe);

  1. Conservarea bunurilor -controlează zilnic ușile, geamurile, mobilierul, robineteleși semnalează defecțiunile constatate directorului, administratorului, muncitorului de întreținere și diriginților claselor;

    Documente de înscriere

–    cererea de  înscriere la concurs adresată conducătorului instituţiei publice organizatoare;
–    copia actului  de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
–    copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice postului solicitate de instituţia publică;
–    carnet de muncă, extras Revisal sau, după caz, adeverinţele  care să ateste vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor, în copie;.
–    cazierul  judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează ;
–    adeverinţa medicală  care să ateste starea de sănătate corespunzătoar, eliberată de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;
–   curriculum vitae format EUROPASS;

–   dosar cu șină;

  Adeverinţa care să ateste starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului

şi calitatea acestuia, în format standard stabilit de Ministerul Sănătăţii.
  Candidatul depune o declaraţie pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selecţia dosarelor şi acesta are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului original, cel mai târziu până la data desfăşurării primei probe a concursului.
  Copia actului de identitate, copiile actelor de studii şi carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţele care atestă vechimea vor fi prezentate în original în vederea verificării conformităţii copiilor cu acestea.

Bibliografie

  1. Legea 319/14.07.2006 privind securitatea și sănătatea în muncă cu modificările și completările ulterioare;
  2. Legea 307/2006 referitoare la apărarea împotriva incendiilor;
  3. Ordinul MS 119/2014, modificat prin OUG 80/2021 pentru aprobarea normelor de igienă și sănătate publică privind mediul de viață al populației, Cap.VI – Norme de igienă pentru unitățile de folosință publică;

 Tematică

  1. – Principalele atribuții și obligații ale personalului de îngrijire în instituțiile administrației publice locale;
  2. – Cunoașterea reglementărilor legale privind măsurile de prevenire PSI și prevederile privind protecția muncii;

3 – Cunoașterea principalelor norne de igienă, curățare, dezinfecție, dezinsecție, evacuarea deșeurilor solide;

Dosarele de înscriere se depun la sediul instituţiei Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă Arad, str. Căpitan Ignat, nr. 10 – Compartimentul Secretariat, în perioada 01.04.2022 până la data de 07.04.2022, zilnic între orele 09-16, Conform art.6 și 19 din Hotărârea nr. 286/2011 pentru aprobarea al Regulamentului – cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzator funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice.

    Concursul va avea loc la sediul Centrului Școlar pentru Educație Incluzivă Arad, conform următorului calendar:

   Depunerea dosarelor                                01.04.2022- 07.04.2022

   Proba practică                                           15.04.2022, între orele 9:00-11:00

   Interviu                                                      15.04.2022, între orele 13:00-15:00

       

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială www.cseiarad.ro Relaţii suplimentare se obţin de la sediul instituţiei Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă Arad, str. Căpitan Ignat, nr. 10 – Compartimentul Secretariat, telefon 0257/280291, în zilele lucrătoare, între orele 09.00-16.00.

Categories: Postări

Font Resize
en_USEnglish