21.11.2022 – PV Evaluare Dosare

24.11.2022 – PV Rezultate proba scrisă

25.11.2022 – PV Rezultate proba practică

25.11.2022 – PV Rezultate proba interviu

25.11.2022 – CENTRALIZATOR Rezultate

CONCURS PENTRU OCUPARE POSTURI VACANTE ÎN CADRUL CENTRULUI ȘCOLAR PENTRU EDUCAȚIE INCLUZIVĂ ARAD

Având în vedere:

 H.G. nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului – cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, cu modificările si completările ulterioare;

H.G. nr. 1027/2014 pentru modificarea şi completarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.286/2011;

CENTRUL ȘCOLAR PENTRU EDUCAȚIE INCLUZIVĂ ARAD, cu sediul în Arad, str. Căpitan Ignat nr. 10, judeţul Arad, organizează concurs pentru ocuparea, pe perioadă nedeterminată, a următorului post vacant:

 • 1 normă (COD COR 833101) Șofer M – perioadă nedeterminată;

 

            Orice persoană poate participa la concurs dacă îndeplineşte următoarele condiţii generale şi specifice:

            Condiții generale pe care trebuie să le îndeplinească toți candidații, sunt cele conform art.3 al Regulamentului – cadru nr. 286 / 23.03.2011, cu modificările și completările ulterioare:
 –    are cetăţenia română şi domiciliul în România;
 –    cunoaşte limba română scris şi vorbit;
 –    are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 –    are capacitate deplină de exerciţiu;
 –    are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţi sanitare abilitate;
 –    îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice, potrivit cerinţelor postului scos la concurs;
  –    nu a fost condamnat(ă) pentru săvârşirea unei infracţiuni, contra statului sau contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea postului, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

            Condiții specifice necesare în vederea participării la concurs și a ocupării funcției pentru ocuparea postului:

–           studii medii;

–           posedă permis conducere categoriile B și D;

–           posedă atestat pentru transportul rutier de persoane, eliberat de ARR în termen de valabilitate;

–           posedă card tahograf;

–           vechime în specialitate minim 3 ani;

–           abilității de comunicare, corectitudine, tenacitate, seriozitate în relațiile cu elevii, părinții și cadrele didactice;

–           capacitate de organizare și conducere a activității serviciului;

–           competență în gestionarea resurselor alocate;

–           spirit organizatoric.

            Atribuții principale ale postului:

 • respectă cu strictețe actele normative care reglementează circulația pe drumurile publice;
 • înainte de a pleca în cursă are obligația să verifice starea tehnică a autovehiculului pe care îl conduce;
 • efectuează îngrijirea zilnică a autovehiculului;
 • își anunță imediat superiorul dacă a constatat defecțiuni/nereguli la autovehicul;
 • se preocupă permanent de îmbunătățirea cunoștințelor sale profesionale și legislative în domeniul transporturilor;
 • execută operativ și corect sarcinile de serviciu trasate de superiorii ierarhici, respectând disciplina muncii.
 • este obligat să se prezinte la serviciu la ora fixată în program, odihnit, în ținută corespunzătoare și să respecte programul stabilit.

Documente de înscriere:

 • cerere de înscriere la concurs, adresată conducerii institutiei;
 • copia actului de identitate;
 • copiile documentelor care atesta nivelul studiilor, alte acte care atesată efectuarea unei specializari;
 • copia carții de muncă și file REVISAL, sau, după caz, o adeverință care să ateste vechimea în muncă;
 • cazier judiciar sau o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale + certificat de integritate;
 • adeverința medicală, care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, de catre medicul de medicina muncii sau de către unitățile medicale abilitate;
 • curriculum vitae;
 • permis de conducere categoria „B” și „D” , precum și atestat pentru transport rutier de persoane;
 • Dosar cu șină.

Adeverinţa care să ateste starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în format standard stabilit de Ministerul Sănătăţii.

Candidatul depune o declaraţie pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selecţia dosarelor şi acesta are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului, cel mai târziu până la data desfăşurării primei probe a concursului.

Copia actului de identitate, copiile actelor de studii şi carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţele care atestă vechimea vor fi prezentate în original în vederea verificării conformităţii copiilor cu acestea.

Concursul constă în trei etape successive, după selecția dosarelor:

 1. – Proba scrisă
 2. – Proba practică
 • – Interviul

Documentele vor fi aduse îndosariate în ordinea menționată într-un dosar cu șină, nerespectarea ordinii precum și lipsa unor documente dintre cele specificate la dosarul de înscriere duce la respingerea acestuia.

Termen de depunere a dosarelor: din data de 2.11.2022 şi până la data de 17.11.2022, interval orar 9:00-16:00.

     

Etapa de concurs

Data / perioada

Publicarea anunţului

02.11.2022

Depunerea dosarelor de înscriere

02.11.2022-17.11.2022

interval orar: 9:00-16:00

Evaluarea dosarelor și afişarea rezultatelor în urma selecţiei dosarelor

21.11.2022 ora 10:00

Depunerea contestațiilor

21.11.2022

interval orar 10:00-13:00

Afișarea soluționării contestațiilor -selecție dosare

21.11.2022 ora 15:00

Proba scrisă

24.11.2022

 interval orar: 10:00 -12:00

Afișarea rezultatelor

24.11.2022 ora 14:00

Depunerea contestațiilor la proba scrisă

24.11.2022

interval orar 14:00-15:00

  Afișarea soluționării contestațiilor

24.11.2022 ora 16:00

  Proba practică

25.11.2022

 ora 09:00

Afișarea rezultatelor

25.11.2022 ora 11:00

 Depunerea contestațiilor

25.11.2022

interval orar 11:00-11:30

   Afișarea soluționării contestațiilor

25.11.2022 ora 12:30

   Interviu

25.11.2022 ora 13:00

  Afișarea rezultatelor probei de interviu

25.11.2022 ora 15:30

Afişarea rezultatelor finale

25.11.2022 ora 16:00

 

            BIBLIOGRAFIE șofer microbuz școlar (16+1 loc):

–           Legea nr 53/2003 privind Codul muncii actualizat;

–           OUG nr. 195/ 2002, cu modificările și completările ulterioare, privind circulația pe drumurile publice;

–           HG nr.1391 / 2006 actualizată, privind aprobarea Regulamentului de aplicare a OUG 195/2002 privind circulația pe drumurile publice;

–           OG. Nr.2 /2001, actualizată, privind regimul juridic al contravențiilor;

–           OG. 202/2001 actualizată privind regimul juridic al contravențiilor;

–           Legea nr.319 / 2006, cu modificările și completările ulterioare (SSM);

–           OG 37/2007 și HG nr.38 / 2008, actualizată, privind organizarea timpului de muncă al persoanelor care efectuează activități mobile de transport rutier.

            TEMATICĂ:

–           Cunostințe de legislație rutieră

–           Cunostințe de mecanică

–           Timp de conducere

–           Utilizarea aparatului tahograf

–           Obligațiile operatorilor de transport și ale conducătorilor auto

–           Organizarea timpului de muncă al persoanelor care efectuează activități mobile de transport rutier de persoane.

Candidaţii pot contesta numai evaluarea propriului dosar şi a propriei lucrări.

Sunt declarați admiși la proba scrisă, practică, interviu doar candidații care au obținut mínimum 50 de puncte. Nota de la interviu nu poate fi contestată.

Punctajul final se calculează ca medie aritmetică a punctajelor obținute la proba scrisă, practică și interviu.

Nota obținută după rezolvarea contestațiilor rămâne definitivă.

Se pot prezenta la următoarea etapă numai candidații declarați admiși la etapa precedentă.

Candidatul declarat admis la concursul de ocupare a unui post vacant corespunzător unei funcții contractuale este obligaț să se prezinte la post conform art.40 din HG nr. 286 din 23 martie 2011.

Relaţii suplimentare se obţin de la sediul instituţiei Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă Arad, str. Căpitan Ignat, nr. 10 – Compartimentul Secretariat, telefon 0257/280291, în zilele lucrătoare, între orele 09.00-16.00.


Concursul a fost publicat şi în:
– Monitorul Oficial al României Partea III-a
– comunicat de presă
– site ISJ Arad: www.isjarad.ro

– site www.cseiarad.ro

– portalul posturi.gov.ro

Concursul se va organiza cu respectarea prevederilor Hotărârii Guvernului nr.286/2011 pentru aprobarea Regulamentului – cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzator funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice.

Font Resize
en_USEnglish