ANUNȚ

CONCURS PENTRU OCUPARE POST VACANT

ÎN CADRUL

CENTRULUI ȘCOLAR PENTRU EDUCAȚIE INCLUZIVĂ ARAD

  În conformitate cu prevederile HG nr. 1336 din 28 octombrie 2022 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea și dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, publicată în MO nr. 1078 din 08.11.2022

CENTRUL ȘCOLAR PENTRU EDUCAȚIE INCLUZIVĂ ARAD, cu sediul în Arad, str. Căpitan Ignat nr. 10, judeţul Arad, organizează concurs pentru ocuparea, pe perioadă nedeterminată, a următorului post vacant:

  •  G/M – 1 normă perioadă nedeterminată – 40 ore/săptămână

Condiții generale și specifice necesare a fi îndeplinite de candidați în vederea participării la concurs:

Condiții generale pe care trebuie să le îndeplinească toți candidații, sunt cele prevăzute de Legea 53/2003-Codul muncii republicată, cu modificările și completările ulterioare:

 a)  are cetăţenia română sau cetățenia unui alt stat membru al Uniunii Europene, a unui stat parte la Acordul privind Spatiul Economic European sau cetățenia Confederației Elvețiene;
b) cunoaşte limba română scris şi vorbit;

c)  are capacitate de muncă în conformitate cu prevederile Legii nr.53/2003- Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare
 d)  are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţi sanitare abilitate;
 e)  îndeplineşte condiţiile de studii, de vechime în specialitate şi, după caz,  alte condiţii specifice, potrivit cerinţelor postului scos la concurs;
  f)  nu a fost condamnat(ă) definitive pentru săvârșirea  unei infracţiuni,contra securității naționale, contra autorității, contra umanității, infracțiuni de corupție sau de serviciu, infracțiuni de fals ori contra înfaptuirii justiției, infracțiuni săvârșite cu intenție care ar face o persoană candidate la post incompatibilă cu exercitarea funcției contractuale pentru care candidează, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea;

g) nu execută o pedeapsă complementară prin care i-a fost interzisă exercitarea dreptului de a ocupa funcția, de a exercita profesia sau meseria ori de a desfășura activitatea de care s-a folosit pentru săvârșirea infracțiunii sau față de aceasta nu s-a luat măsura de siguranță a interzicerii ocupării unei funcții sau a exercitării unei profesii;

h) nu a comis infracțiunile prevazute la art.1 alin.(2) din Legea nr. 118/2019 privind Registrul national automatizat cu privire la persoanele care au comis infracțiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, precum și pentru completarea Legii nr. 76/2008 privind organizarea și funcționarea Sistemului Național de Date Genetice Judiciare, cu modificările ulterioare, pentru domeniile prevăzute la art. 35 alin. (1) lit. h);

Condiții specifice necesare a fi îndeplinite de candidați în vederea participării la concurs și a ocupării funcției contractuale de Muncitor bucătărie G/M:

 a) studii generale/medii;

 b) certificat care să ateste calificarea bucătar eliberat de o instituție acreditată în desfășurarea cursurilor de calificare/recalificare/ucenicie;

 c) vechime în muncă -nu este cazul

 d)abilități de relaționare-comunicare  cu întregul personal al unității de învățământ;

 e) abilități de muncă în echipă;

 f)disponibilitate de program flexibil;

 g) răspundere față de inventarul încredințat spre folosință;

 h) abilități de utilizare în condiții de siguranță, corespunzătoare a echipamentelor electrice, electronice, electrocasnice primite în folosință în vederea exercitării atribuțiilor specifice postului;

  Etapele și probele de concurs:

  ETAPA I – Înscrierea și selecția dosarelor

  ETAPA II – Proba practică

  ETAPA III – Interviul

   Pentru probele concursului, punctajele se stabilesc după cum urmează:

      Se pot prezenta la următoarea etapă numai candidații admiși la etapa precedentă

      Sunt declarați admiși la proba practică și la interviu candidații care au obținut minimum 50 de puncte

Pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar care va conține următoarele documente:

1.formular de înscriere la concurs conform anexei nr. 2 din HG nr. 1366 din 28 octombrie 2022

2.copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, aflat în termen de valabilitate;

3.copia certificatului de căsătorie sau a altui document prin care s-a realizat schimbarea de nume, după caz;

4.copiile documentelor care atestă nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;

5.copia carnetului de muncă, a adeverinței eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă și în specialitatea studiilor solicitate pentru ocuparea postului;

6.certificat de cazier judiciar sau, după caz, extasul de pe cazierul judiciar;

7.adeverința medicală, care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată de catre medicul familie al candidatului  sau de către unitățile medicale abilitate cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului;

8.certificat de integritate comportamentală din care să reiasă că nu s-au comis infractiuni prevăzute la art. 1 alin.(2) din Legea nr. 118/2019 privind Registrul național automatizat cu privire la persoanele care au comis infracțiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, etc.( conform art. 35, lit.h) din HG nr.1336 din 28 octombrie 2022);

9.curriculum vitae, model comun European

    Documentele prevăzute la nr. crt. 2,3,4,5 vor fi prezentate și în original, în vederea verificării conformității copiilor depuse la dosar

   Adeverinţa care  atestă starea de sănătate conţine în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în format standard stabilit prin ordin al ministerului sănătății

    Candidatul declarat admis la selecția dosarelor,care a depus o declaraţie pe proprie răspundere că nu are antecedente penale are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel târziu până la data desfăşurării primei probe a concursului.

   Termen de depunere a dosarelor – 10 zile lucrătoare de la data afișării anunțului – din data de 16.02.2023 şi până la data de 01.03.2023, interval orar 9:00-16:00.

BIBLIOGRAFIE Muncitor bucătărie G/M :

  • – Cap. IV- Obligațiile lucrătorilor
  • . 307 din 12 iulie 2006 privind apărarea împotriva incendiilor

TEMATICĂ Muncitor bucătărie G/M:

            Punctajul final se calculează ca medie aritmetică a punctajelor obținute la proba practică și interviu.

Nota obținută după rezolvarea contestațiilor rămâne definitivă.

             Candidatul declarat admis la concursul de ocupare a unui post vacant corespunzător unei funcții contractuale este obligat să se prezinte la post conform art.67 din HG nr. 1336 din 28 octombrie 2022.

Relaţii suplimentare se obţin de la sediul instituţiei Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă Arad, str. Căpitan Ignat, nr. 10 – Compartimentul Secretariat, telefon 0257/280291, în zilele lucrătoare, între orele 09.00-15.00.

Concursul este publicat şi pe:
– site-ul propriu www.cseiarad.ro

– portalul – posturi.gov.ro

– sediul unității – Arad, str. Căpitan Ignat, nr.10

             – site- ul ISJ Arad: www.isjarad.ro

             – comunicat de presă

  Concursul se va organiza cu respectarea prevederilor Hotărârii nr.1336 din 28 octombrie 2022 pentru aprobarea Regulamentului – cadru privind organizarea și dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, publicată în MO nr. 1078 din 08.11.2022

Etapa de concursData / perioada
Publicarea anunţului16.02.2023
Depunerea dosarelor de înscriere16.02.2023-01.03.2023 interval orar: 9:00-16:00
Selecția dosarelor și afişarea rezultatelor în urma selecţiei dosarelor03.03.2023 ora 11:00
Depunerea contestațiilor cu privire la selecția dosarelor03.03.2023 interval orar 11:30-13:30
Afișarea soluționării contestațiilor -selecție dosare03.03.2023 ora 15:00
  Proba practică10.03.2023  Interval orar 09:00-15.00
Afișarea rezultatelor la proba practică13.02.2023 ora 10:00
 Depunerea contestațiilor la proba practică13.03.2023 interval orar 10:30-12:00
   Afișarea soluționării contestațiilor la proba practică13.03.2023 ora 15:00
   Interviu14.03.2023 ora 09:00-12:00
  Afișarea rezultatelor probei de interviu14.03.2023 ora 13:30
Depunerea contestațiilor la proba interviu14.03.2023 ora 13:40-14:30
Soluționarea contestațiilor și afișarea rezultatelor finale14.03.2023 ora 16:00
Categories: Postări

Font Resize
en_USEnglish