Învăţarea este facilitată de explorare, iar oamenii sunt exploratori naturali. Printre metodele cele mai eficiente de învăţare, dar şi de management al cunoştinţelor dintr-o organizaţie, este comunitatea de practică, o modalitate activă, motivantă, creativă şi, în mod cert, demnă de explorat. Conceptual, comunităţile de practică sunt inspirate din modul de organizare a breslelor. Mai nou, Seth Godin susţine în cartea lui, Triburi, modul firesc de organizare şi progres prin împărtăşire de cunoştinţe şi dezbateri a oamenilor în comunităţi. Pornind de la această idee am constatat necesitatea unui proiect de acest tip deoarece noi, atât cadre didactice dar mai ales elevii/tinerii cu CES avem nevoie de ATELIERE PROTEJATE- unica șansă de profesionalizare a copiilor cu CES. Invățământul românesc în acest moment voluntar sau involuntar, din perspectiva eduacțională a elevilor/tinerior cu CES, pregătește aproximativ în proporție de 75% la nivel teoretic acest segment educațional și doar în proporție de 25% practic-aplicativ ( conform curiculumului învățământului special). Elevii cu CES sunt o realitate a şcolii de masă şi a Centrelor pentru Educație Incluzivă, la fel cum reală este şi problema găsirii unui loc de muncă pentru aceştia la finele şcolarizării, ca şi insuficienta structurare a sistemului educaţional special pe activităţi instructiv-educative care să dezvolte tinerii sub aspect practic-aplicativ, pentru facilitarea inserţiei socio-profesionale şi tranziţia spre viaţa adultă, prin activităţile de preprofesionalizare. Acest proiect, parte a unei strategii județene, propune și se obligă să răspundă diversității umane, inclusiv în ceea ce privește dizabilitatea, prin eliminarea barierelor care împiedică sau limitează integrarea și participarea efectivă și responsabilă a persoanelor cu dizabilități la viața socială, în condiții de respect al drepturilor și libertăților cetățenești, în condiții de egalitate de șanse și nediscriminare în raport cu ceilalți membri ai comunității. Prin activitățile proiectului/ prin implicarea cadrelor didactice, a comunității se dorește normalizarea, accesibilizarea, educația și formarea pe de o parte a elevilor/tinerilor cu CES din CSEI Arad în scopul creșterii calității vieții, pe linia autonomiei, securității, demnității, deciziei și responsabilității personale, iar pe de altă parte îmbunătățirea/dezvoltarea unor competențe la cadrele didactice privind activitățile practic-aplicative derulate cu elevii cu CES cât și schimbarea mentalității propunând o nouă abordare a tânărului cu nevoi educaționale speciale. Proiectul vizează integrarea elevilor
Obiectivele proiectului vizează doi actori educaționali: elevul/ tânărul cu CES și cadrul didactic din învățământul special.Astfel, la finalul mobilității elevul/tânărul cu CES, va fi capabil:
– să-și dezvolte deprinderile de autonomie personală prin stimularea încrederii în propria persoană și sprijinirea relațiilor interpersonale;- să relaționeze cu societatea și cu lumea în care trăiește prin dezvoltarea deprinderilor de viață cotidiană, cultivarea capacităților și aptitudinilor pentru muncă, educarea abilităților în vederea creșterii calității vieții;- să-și îmbunătățească deprinderile și abilitățile specifice atelierului ocupațional în care este integrat;- să relaționeze cu elevi/tineri cu/ fără nevoi speciale în vederea finalizării activităților din ateliere sau din viața cotidiană;
Ca urmare a experiențelor din activitățile practic -aplicative se constată nevoia de extindere a învăţării dincolo de şcoală, în contexte autentice de viaţă prin utilizarea utilizarea achiziţiilor practice dobândite empiric. Astfel se urmărește la cadrele didactice participante în proiect dezvoltarea unor competențe privind dezvoltarea motivației de lucru la elevi, implementarea unor noi metode și tehnici de învățare de tip european, dezvoltarea profesională şi personală prin atingerea următoarelor obiective:- să fie capabile să remarce punctele forte şi interesele fiecărui copil şi să le utilizeze pentru motivarea interioară in procesul de educatie, pentru a dezvolta la tinerii cu CES anumite îndemânări, aptitudini şi deprinderi practice necesare unei viitoare profesii.
– să ştie să stabilească obiective practice dar diferenţiate, adecvate elevilor;
– să poată proiecta ateliere ocupaţionale de abilitare manuală, metode adaptate, mijloace specifice dar şi cadrul optim pentru corelarea activităţilor de preprofesionalizare din şcoală cu cele reale. Această abilitate a cadrului didactic permite tuturor elevilor să devină membrii ai atelierului şi ai şcolii, dezvoltându-i şi pregătindu-i pentru colectivitatea profesională;- să ştie să utilizeze un stil de predare bazat mai mult pe activităţi de dezvoltare psiho-motrică decât pe intervenţia de la catedră;
Aceste obiective propuse vin în întâmpinarea și în sprijinul nevoilor menționate și constatate atât în formarea inițială a elevilor cât și în formarea continuă a profesorilor.

Grupul țintă al acestui proiect se constituie din două categorii de participanți.O primă categorie este  formată din 60 de elevi/tineri cu cerințe educative speciale, cu vârste cuprinse între 14 și 21 de ani, școlarizați în Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă din Arad. Dintre aceștia o parte sunt elevi cu deficiențe mintale ușoare și moderate,  senzoriale, având totodată și tulburări din spectrul autist, Sindrom Down, ADHD, tulburări de conduită , iar o altă parte sunt elevi cu deficiențe mintale grave, severe și asociate.  Deplasarea în mobilitate a acestora  se va realiza în funcție de cele 3 ateliere pentru care s-a negociat cu partenerii externi: atelierul de tâmplărie/ pirogravură,  atelierul de ceramică, atelierul de bucătărie/patiserie. Astfel vor exista 6 fluxuri câte 2 pentru fiecare atelier cu un număr de 10 elevi /flux (fiecare flux fiind compus din 6 elevi cu deficiențe ușoare, moderate și 4 elevi cu deficiențe grave, severe și asociate). Pentru buna desfășurare a proiectului și pentru a evita orice tip de probleme elevii vor fi însoțiți în fiecare flux de către 7 însoțitori (profesori/lucrători sociali/părinți) astfel câte 1 însoțitor la doi copii cu deficențe mintale ușoare, moderate și câte un însoțitor pentru fiecare copil cu deficiențe grave, severe și asociate. Datorită faptului că acești elevi sunt copii cu CES iar comunicarea într-o limbă de circulație internațională este deficitară sau lipsește, se are în vedere ca la stabilirea însoțitorilor  minim 3 dintre aceștia să dețină competențe de comunicare într-o limbă de circulație internațională – de preferință limba engleză, cu scopul de a facilita comunicarea pe toată durata mobilității.

O a doua categorie a grupului țintă este formată din 18 cadre didactice  din CSEI Arad, care conform fișei postului derulează activități de preprofesionalizare cu elevii cu CES din unitate, având ca formare inițială specializări care permit derularea unor activități educaționale , practic-aplicative cu elevii cu CES. Aceste cadre didactice , câte 3 pentru fiecare flux, vor derula activități de job-shadowing în cele trei ateliere ocupaționale din unitățile de primire.

Pe lângă aceste cadre didactice și însoțitori, partenerii externi, în urma negocierii, oferă câte 2 tutori de practică pentru fiecare atelier ocupațional, cu rolul de a realiza /coordona/ supraveghea/ instrui/evalua activitățile practic-aplicative din cadrul atelierelor ocupaționale.

Distribuția participanților pe fluxuri va fi următoarea:

an școlar 2015-2016  – 3 fluxuri cu 10 elevi /flux, 7 însoțitori /flux , 3 cadre didactice/flux

an școlar 2016-2017  – 3 fluxuri cu 10 elevi /flux, 7 însoțitori /flux , 3 cadre didactice/flux

Total /proiect               – 6 fluxuri cu  60 elevi          42 însoțitori         18 cadre didactice în job-shadowing

Participanţii la această mobilitate  nu vor fi selectaţi pe considerente religioase, de etnie, naţionalitate şi sex. Selecţia se va realiza în condiţii de totală transparenţă oferind o şansă fiecărui candidat. Nu se va pune niciodată problema discriminării. Toţi participanţii vor avea acelaşi program, condiţii de cazare, pregătire, transport. Se va oferi sprijin egal tuturor participanţilor.

Selecția celor 60 de  elevi va ține cont de acordul scris al părintelui cu privire la participarea în mobilitate, de problemele de motricitate ale fiecărui elev în funcție de specificul fiecărui atelier ocupațional, de  comportamentul elevului anterior selecției în baza recomandării profesorului diriginte, de recomandarea psihologului/terapeutului de la clasă.

Privitor la selecția celor 18 cadre didactice,  în urma câștigării proiectului se va prezenta în consiliul profesoral al școlii acest lucru, condițiile de participare la selecție, termene, care se vor posta și la avizierul unității pentru o informare cât mai transparentă.

Dosarul de candidatură va cuprinde  un CV Europass cu documente justificative, o scrisoare de intenţie, certificat/adeverință privind nivelul competențelor în limba utilizată în cadrul proiectului şi anume limba engleză, copie după fișa postului, aceste documente vizate conform cu originalul de către conducerea unității de învățământ.

Comisia de selecţie va fi constituită în baza hotărârii consiliului de administrație al unității de învățământ, formată din 3 membrii care nu iau parte la programul de mobilitate/nu au rude sau afini între candidații la selecție.

Evaluarea candidaților la selecței  se va realiza in  concordanta cu criteriile de selectie menționate.

Rezultatele  selecţiei, termenul de contestații și rezultatul final se vor  face publice prin afișarea acestora  la avizierul unității de învățământ cât și în locuri cât mai vizibile. .

 

 

Font Resize
en_USEnglish