PROCES VERBAL proba evaluare dosare MUNCITOR BUCĂTĂRIE

PROCES VERBAL proba evaluare dosare INGRIJITOR

PROCES VERBAL REZULTATE proba practică MUNCITOR BUCĂTĂRIE

PROCES VERBAL REZULTATE proba practica INGRIJITOR

ANUNȚ – CONCURS

PENTRU OCUPARE POSTURI VACANTE

ÎN CADRUL

CENTRULUI ȘCOLAR PENTRU EDUCAȚIE INCLUZIVĂ ARAD

 

În conformitate cu prevederile HG nr. 1336 din 28 octombrie 2022 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea și dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, publicată în MO nr. 1078 din 08.11.2022

CENTRUL ȘCOLAR PENTRU EDUCAȚIE INCLUZIVĂ ARAD, cu sediul în Arad, str. Căpitan Ignat nr. 10, judeţul Arad, organizează concurs pentru ocuparea, pe perioadă nedeterminată, a următoarelor posturi vacante:

 • Muncitor bucătărie G/M – 1 normă perioadă nedeterminată – 40 ore/săptămână
 • Îngrijitor G/M – 0,250 normă perioadă nedeterminată – 10 ore/săptămână

 

Condiții generale și specifice necesare a fi îndeplinite de candidați în vederea participării la concurs:

 

Condiții generale pe care trebuie să le îndeplinească toți candidații, sunt cele prevăzute de Legea 53/2003-Codul muncii republicată, cu modificările și completările ulterioare:

 1. a)  are cetăţenia română sau cetățenia unui alt stat membru al Uniunii Europene, a unui stat parte la Acordul privind Spatiul Economic European sau cetățenia Confederației Elvețiene;
  b)   cunoaşte limba română scris şi vorbit;
 2. c) are capacitate de muncă în conformitate cu prevederile Legii nr.53/2003- Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare
  d)  are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţi sanitare abilitate;
   e)  îndeplineşte condiţiile de studii, de vechime în specialitate şi, după caz,  alte condiţii specifice, potrivit cerinţelor postului scos la concurs;
    f)  nu a fost condamnat(ă) definitive pentru săvârșirea  unei infracţiuni,contra securității naționale, contra autorității, contra umanității, infracțiuni de corupție sau de serviciu, infracțiuni de fals ori contra înfaptuirii justiției, infracțiuni săvârșite cu intenție care ar face o persoană candidate la post incompatibilă cu exercitarea funcției contractuale pentru care candidează, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea;
 3. g) nu execută o pedeapsă complementară prin care i-a fost interzisă exercitarea dreptului de a ocupa funcția, de a exercita profesia sau meseria ori de a desfășura activitatea de care s-a folosit pentru săvârșirea infracțiunii sau față de aceasta nu s-a luat măsura de siguranță a interzicerii ocupării unei funcții sau a exercitării unei profesii;
 4. h) nu a comis infracțiunile prevazute la art.1 alin.(2) din Legea nr. 118/2019 privind Registrul national automatizat cu privire la persoanele care au comis infracțiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, precum și pentru completarea Legii nr. 76/2008 privind organizarea și funcționarea Sistemului Național de Date Genetice Judiciare, cu modificările ulterioare, pentru domeniile prevăzute la art. 35 alin. (1) lit. h);

Condiții specifice necesare a fi îndeplinite de candidați în vederea participării la concurs și a ocupării funcției contractuale de Muncitor bucătărie G/M:

 1. a) studii generale/medii;
 2. b) certificat care să ateste calificarea bucătar eliberat de o instituție acreditată în desfășurarea cursurilor de calificare/recalificare/ucenicie;
 3. c) vechime în muncă -nu este cazul

 d)abilități de relaționare-comunicare  cu întregul personal al unității de învățământ;

 1. e) abilități de muncă în echipă;

 f)disponibilitate de program flexibil;

 1. g) răspundere față de inventarul încredințat spre folosință;
 2. h) abilități de utilizare în condiții de siguranță, corespunzătoare a echipamentelor electrice, electronice, electrocasnice primite în folosință în vederea exercitării atribuțiilor specifice postului;

Condiții specifice necesare a fi îndeplinite de candidați în vederea participării la concurs și a ocupării funcției contractuale de îngrijitor G/M:

 1. a) studii generale/medii;
 2. b) vechime în muncă – nu se solicită;
 3. c) abilități de relaționare-comunicare cu întregul personal al unității de învățământ;
 4. d) abilități de muncă în echipă;
 5. e) disponibilitate de program flexibil;
 6. f) răspundere față de inventarul încredințat spre folosință;
 7. g) abilități de utilizare în condiții de siguranță, corespunzătoare a echipamentelor electrice, electronice, electrocasnice primite în folosință în vederea exercitării atribuțiilor specifice postului;

  Etapele și probele de concurs:

  ETAPA I – Înscrierea și selecția dosarelor

  ETAPA II – Proba practică

  ETAPA III – Interviul

   Pentru probele concursului, punctajele se stabilesc după cum urmează:

 • pentru proba practică punctajul maxim =100 puncte
 • pentru proba de interviu punctajul maxim =100 puncte

      Se pot prezenta la următoarea etapă numai candidații admiși la etapa precedentă

      Sunt declarați admiși la proba practică și la interviu candidații care au obținut minimum 50 de puncte

 

Pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar care va conține următoarele documente:

1.formular de înscriere la concurs conform anexei nr. 2 din HG nr. 1366 din 28 octombrie 2022

2.copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, aflat în termen de valabilitate;

3.copia certificatului de căsătorie sau a altui document prin care s-a realizat schimbarea de nume, după caz;

4.copiile documentelor care atestă nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;

5.copia carnetului de muncă, a adeverinței eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă și în specialitatea studiilor solicitate pentru ocuparea postului;

6.certificat de cazier judiciar sau, după caz, extasul de pe cazierul judiciar;

7.adeverința medicală, care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată de catre medicul familie al candidatului  sau de către unitățile medicale abilitate cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului;

8.certificat de integritate comportamentală din care să reiasă că nu s-au comis infractiuni prevăzute la art. 1 alin.(2) din Legea nr. 118/2019 privind Registrul național automatizat cu privire la persoanele care au comis infracțiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, etc.( conform art. 35, lit.h) din HG nr.1336 din 28 octombrie 2022);

9.curriculum vitae, model comun european

    Documentele prevăzute la nr. crt. 2,3,4,5 vor fi prezentate și în original, în vederea verificării conformității copiilor depuse la dosar

   Adeverinţa care  atestă starea de sănătate conţine în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în format standard stabilit prin ordin al ministerului sănătății

    Candidatul declarat admis la selecția dosarelor,care a depus o declaraţie pe proprie răspundere că nu are antecedente penale are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel târziu până la data desfăşurării primei probe a concursului.

 

   Termen de depunere a dosarelor – 10 zile lucrătoare de la data afișării anunțului – din data de 13.01.2023  şi până la data de 30.01.2022, interval orar 9:00-16:00.

 

BIBLIOGRAFIE Muncitor bucătărie G/M :

 • Hotărârea nr. 924/11.08.2005 privind aprobarea regulilor generale pentru igiena produselor alimentare
 • Ordinul 976 din 16 decembrie 1998 actualizat,pentru aprobarea normelor de igienă privind producția, prelucrarea, depozitarea,păstrarea,transportul și desfacerea alimentelor
 • Ordinul 1563/2008 pentru aprobarea Listei alimentelor nerecomandate preșcolarilor și școlarilor și a principiilor care stau la baza unei alimentații sănătoase pentru copii și adolescenți
 • Noțiuni fundamentale de igienă – Dr. Nicolae Poll, Ileana Adriana Serban Editura RAI București
 • Legea nr. 319 din 14 iulie 2006 securității și sănătății în muncă(actualizată)– Cap. IV- Obligațiile lucrătorilor
 • Legea nr. 307 din 12 iulie 2006 privind apărarea împotriva incendiilor

TEMATICĂ Muncitor bucătărie G/M:

 • Principalele metode de prelucrare culinară
 • Alimente nerecomandate preșcolarilor și școlarilor
 • Drepturi și obligații în legătură cu primirea, păstrarea și eliberarea bunurilor materiale
 • Tehnica alcătuirii meniurilor și tehnologia alcătuirii listelor de preparate, tehnica servirii;
 • Instrucțiuni de sănătate și securitate în muncă
 • Instruirea lucrătorilor privind securitatea și sănătatea în muncă

BIBLIOGRAFIE Îngrijitor G/M:

 • Ordinul MS 119/2014 modificat prin OUG 80/2021 pentru aprobarea normelor de igienă și sănătate publică privind mediul de viață al popăulației-Cap.VI- Norme de igienă pentru unitățile de folosință publică
 • Ordinul 1955/1955 privind aprobarea normelor de igienă pentru ocrotirea, educareași instruirea copiilor și tinerilor( cap.II și III)
 • Noțiuni fundamentale de igienă – Dr. Nicolae Poll, Ileana Adriana Serban Editura RAI București
 • Legea nr. 319 din 14 iulie 2006 securității și sănătății în muncă(actualizată)– Cap. IV- Obligațiile lucrătorilor
 • Legea nr. 307 din 12 iulie 2006 privind apărarea împotriva incendiilor

TEMATICĂ Îngrijitor G/M:

 • Cunoașterea principalelor norme de igienă, curățare, dezinfecție, dezinsecție, evacuarea deșeurilor solide;
 • Noțiuni privind igiena personală a lucrătorului
 • Noțiuni privind descrierea etapelor parcurse pentru o bună curățenie și a regulilor pentru efectuarea curățeniei
 • Instrucțiuni de sănătate și securitate în muncă
 • Instruirea lucrătorilor privind securitatea și sănătatea în muncă

Punctajul final se calculează ca medie aritmetică a punctajelor obținute la proba  practică și interviu.

Nota obținută după rezolvarea contestațiilor rămâne definitivă.

Candidatul declarat admis la concursul de ocupare a unui post vacant corespunzător unei funcții contractuale este obligat să se prezinte la post conform art.67 din HG nr. 1336 din 28 octombrie 2022.

Relaţii suplimentare se obţin de la sediul instituţiei Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă Arad, str. Căpitan Ignat, nr. 10 – Compartimentul Secretariat, telefon 0257/280291, în zilele lucrătoare, între orele 09.00-16.00.

Concursul este publicat şi pe:
– site-ul propriu www.cseiarad.ro

– portalul – posturi.gov.ro

– sediul unității – Arad, str. Căpitan Ignat, nr.10

             – site- ul ISJ Arad: www.isjarad.ro

   Concursul se va organiza cu respectarea prevederilor Hotărârii  nr.1336 din 28 octombrie 2022 pentru aprobarea Regulamentului – cadru privind  organizarea și dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, publicată în  MO nr. 1078 din 08.11.2022

     

Etapa de concurs

Data / perioada

Publicarea anunţului

13.01.2023

Depunerea dosarelor de înscriere

13.01.2023-30.01.2023

interval orar: 9:00-16:00

Selecția dosarelor și afişarea rezultatelor în urma selecţiei dosarelor

01.02.2023 ora 11:00

Depunerea contestațiilor cu privire la selecția dosarelor

01.02.2023

interval orar 11:30-13:30

Afișarea soluționării contestațiilor -selecție dosare

01.02.2023 ora 15:00

  Proba practică

08.02.2023

 Interval orar 09:00-15.00

Afișarea rezultatelor la proba practică

09.02.2023 ora 10:00

 Depunerea contestațiilor la proba practică

09.02.2023

interval orar 10:30-12:00

   Afișarea soluționării contestațiilor la proba practică

09.02.2023 ora 15:00

   Interviu

10.02.2023 ora 09:00-12:00

  Afișarea rezultatelor probei de interviu

10.02.2023 ora 13:30

Depunerea contestațiilor la proba interviu

10.02.2023 ora 13:40-14:30

Soluționarea contestațiilor și afișarea rezultatelor finale

10.02.2023 ora 16:00

Font Resize
en_USEnglish