Pentru detalii, vă rugăm descărcați documentul(click pentru descărcare).

CENTRUL ȘCOLAR PENTRU EDUCAȚIE INCLUZIVĂ ARAD, cu sediul în Arad, str. Căpitan Ignat nr. 10, judeţul Arad, organizează concurs pentru ocuparea, pe perioadă nedeterminată, a următorului post vacant:

PAZNIC M – 1 normă perioadă nedeterminată – 40 ore/săptămână

 1. Nivelul postului: execuție;
 2. Denumirea postului: paznic, post vacant, pe perioadă nedeterminată, la Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă Arad
 3. Număr de posturi: 1
 4. Durata timpul de lucru (doar în cazul angajărilor pe perioadă determinată)

Condiții specifice necesare a fi îndeplinite de candidați în vederea participării la concurs și a ocupării funcției contractuale de PAZNIC M:

 1. a) studii medii- diplomă bacalaureat/diplomă absolvire
 2. b) atestat privind absolvirea cursului de calificare profesională ca agent pază obținut în urma unui curs de calificare organizat de o firmă autorizată;
 3. c) vechime în muncă -nu este cazul
 4. d) adaptabilitate, spirit de observație
 5. e) abilități,calități și aptituduni necesare:punctualitate, flexibilitate pentru lucrul în ture, conduită și comportament adecvat unei instituții de învățământ special, atât față de copiii cu CES cât și față de colegi;

  Etapele și probele de concurs:

  ETAPA I – Înscrierea și selecția dosarelor

  ETAPA II – Proba scrisă

  ETAPA III – Interviul

   Pentru probele concursului, punctajele se stabilesc după cum urmează:

 • pentru proba scrisă punctajul maxim =100 puncte
 • pentru proba de interviu punctajul maxim =100 puncte

      Se pot prezenta la următoarea etapă numai candidații admiși la etapa precedentă

      Sunt declarați admiși la proba practică și la interviu candidații care au obținut minimum 50 de puncte

 

 

Pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar care va conține următoarele documente:

1.formular de înscriere la concurs conform anexei nr. 2 din HG nr. 1366 din 28 octombrie 2022

2.copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, aflat în termen de valabilitate;

3.copia certificatului de căsătorie sau a altui document prin care s-a realizat schimbarea de nume, după caz;

4.copiile documentelor care atestă nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;

5.copia carnetului de muncă, a filei Revisal, a adeverinței eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă și în specialitatea studiilor solicitate pentru ocuparea postului;

6.certificat de cazier judiciar sau, după caz, extasul de pe cazierul judiciar;

7.adeverința medicală, care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată de catre medicul familie al candidatului  sau de către unitățile medicale abilitate cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului;

8.certificat de integritate comportamentală din care să reiasă că nu s-au comis infractiuni prevăzute la art. 1 alin.(2) din Legea nr. 118/2019 privind Registrul național automatizat cu privire la persoanele care au comis infracțiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor,precum și pentru completarea Legii nr.76/2008 privind organizarea și funcționarea Sistemului Național de Date Genetice Judiciare, cu modificările ulterioare, pentru domeniile prevăzute la art. 35 alin,(1) lit. h);

9.curriculum vitae, model comun European

Etapa de concurs

Data / perioada

Publicarea anunţului

16.08.2023

Depunerea dosarelor de înscriere

16.08.2023-29.08.2023

interval orar: 9:00-16:00

Selecția dosarelor și afişarea rezultatelor în urma selecţiei dosarelor

31.08.2023 ora 11:00

Depunerea contestațiilor cu privire la selecția dosarelor

31.08.2023

interval orar 11:30-12:30

Afișarea soluționării contestațiilor -selecție dosare

31.08.2023 ora 14:00

  Proba scrisă

07.09.2023

 Interval orar 09:00-11.00

Afișarea rezultatelor la proba scrisă

07.09.2023 ora 13:00

 Depunerea contestațiilor la proba scrisă

07.09.2023

interval orar 13:30-14:00

   Afișarea soluționării contestațiilor la proba scrisă

07.09.2023 ora 15:30

   Interviu

08.09.2023 ora 09:00-11:00

  Afișarea rezultatelor probei de interviu și a rezultatelor finale

08.09.2023 ora 14:00

Relaţii suplimentare se obţin de la sediul instituţiei Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă Arad, str. Căpitan Ignat, nr. 10 – Compartimentul Secretariat, telefon 0257/280291, în zilele lucrătoare, între orele 09.00-15.00.

Concursul este publicat şi pe:
– site-ul propriu www.cseiarad.ro

– portalul – posturi.gov.ro

– sediul unității – Arad, str. Căpitan Ignat, nr.10

             – site- ul ISJ Arad: www.isjarad.ro

Font Resize
en_USEnglish